ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • House keeping
 • Υπηρεσίες καθαρισμού
 • Καθαρισμός δημόσιων κτηρίων-ιδιωτικών κτιρίων
  τραπεζών-γραφείων-ιατρείων-σχολείων.
 • Συντήρηση -επίβλεψη κατοικιών
 • Συντήρηση κήπου
 • Συντήρηση πισίνας
 • Καθαρισμοί κτιρίων από οικοδομικές εργασιές
 • Οικοδομικές εργασίες
  Χτίσιμο-Σοβάς-Ελαιοχρωματισμοί